Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN


1.1.

Elke door On Time aanvaarde opdracht is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


Het geven van een opdracht impliceert op zich het akkoord van de opdrachtgever met deze algemene voorwaarden.


De algemene voorwaarden van ON TIME zijn te allen tijde te raadplegen op de website van On Time.


De opdrachtgever kan dus nimmer onwetendheid voorwenden met betrekking tot deze voorwaarden.


1.2.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt voorzien of afwijkend wordt geregeld, zijn aanvullend de Algemene Belgische Expeditie voorwaarden toepasselijk, die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005, en die op eenvoudige aanvraag aan On Time kunnen bekomen worden.2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT


2.1.

On Time verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren naar best vermogen en met inzet van al haar beschikbare middelen en ervaring.


De door On Time opgenomen verbintenissen zijn in principe dan ook middelenverbintenissen, tenzij bij de aanvaarding van de opdracht uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.


2.2.

Tenzij deze expliciet als een bindende termijn is omschreven, is de leveringstermijn slechts indicatief gegeven, want afhankelijk van externe omstandigheden waar On Time geen vat op heeft – zoals o.m. de verkeerssituatie.


On Time zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de levering – tenzij deze vertraging te wijten is aan een manifeste fout van On Time of diens aangestelde. Het bewijs hiervan dient geleverd door de opdrachtgever.


2.3.

Bij annulering door de klant van een verleende opdracht is deze gehouden tot vergoeding van de tot dat ogenblik gemaakte kosten, naast een schadevergoeding waarvan het minimum - rekening houdend met de potentiële schade - forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de contractprijs exclusief BTW.3. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER


De opdrachtgever dient ervoor in te staan:


 • dat de opgave van de ter verzending aangeboden goederen volledig en correct is, ten einde de logistieke voorbereiding van de lading vlot te laten verlopen;
 • dat er geen goederen ter verzending worden aangeboden, waarvan het bezit of het vervoer onwettig is dan wel afhankelijk is van een specifieke vergunning;
 • dat de goederen die dienen verzonden te worden, volledig en adequaat zijn verpakt zodat deze vlot kunnen geladen worden, veilig worden vervoerd, en afdoende beschermd zijn tegen externe omstandigheden, zoals waterschade, temperatuurinvloeden en -schommelingen, edm;
 • dat alle informatie wordt verleend om de opdracht nuttig te kunnen uitvoeren, en dat de opgave van het ophaaladres en het afleveradres volledig en correct is;
 • dat de etikettering volledig en correct is, en de verzendnota en andere vervoersdocumenten volledig zijn ingevuld;
 • dat de opgave van de ter verzending aangeboden goederen volledig overeenstemt met de inhoud van de lading;4. PRIJZEN EN FACTURATIE


4.1.

De door On Time vermelde prijzen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, slechts indicatief.


De opgegeven prijzen zijn exclusief bijkomende taksen en belastingen - zoals BTW, douanerechten, inklaringskosten, autowegentol...


Indien als gevolg van externe omstandigheden onafhankelijk van de wil van On Time de verzendingskosten zouden verhogen (bv. door verhoging van de transportkosten, koerswijzigingen, wachttijden…), zal On Time de aangegeven prijzen mogen verhogen met de ontstane kostprijsverhoging.


4.2.

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van On Time, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst.


4.3.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een rente verschuldigd van 10% op het openstaand bedrag.


In dat geval zal daarenboven - na vergeefse herinnering - het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van 150 € en een maximum van 3500 € ten titel van schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en - na ingebrekestelling in betaling van de factuur - op het schadebeding, en vervolgens op de oudste der facturen.5. KLACHTEN


5.1.

Klachten met betrekking tot de facturatie dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief te zijn aanvaard.


Een - zelfs gedeeltelijke - betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de factuur.


5.2.

Klachten m.b.t. de levering dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na afgifte van de goederen op het adres van aflevering of - bij niet-levering - na de datum waarop de levering was voorzien.


Wanneer de zending door de bestemmeling is aanvaard zonder enig voorbehoud, worden de verzonden goederen geacht in goede staat te zijn afgeleverd, en kunnen geen klachten meer aanvaard worden voor beschadiging die vaststelbaar was bij de afgifte.


5.3.

Klachten geformuleerd buiten voormelde termijnen, zullen niet meer kunnen in aanmerking genomen worden.6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID


6.1.

On Time kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de goederen, niet-levering of vertraging in de levering, die te wijten zijn aan overmacht dan wel aan het toedoen van een derde die geen aangestelde is van On Time.


Als overmacht wordt beschouwd elke vreemde oorzaak die niet aan On Time of haar aangestelden kan worden toegerekend, en die de uitvoering van de opdracht door On Time onmogelijk maakt.


O.m. volgende omstandigheden kunnen beschouwd worden als overmacht:


 • Diefstal van goederen na inbraak;
 • Weersomstandigheden die een normaal wegvervoer onmogelijk maken;
 • Stakingen en onlusten;
 • Mechanische problemen niet te wijten aan een grove fout van On Time of een gebrek aan onderhoud;
 • Uitzonderlijke verkeershinder;
 • Storingen in het logistieke systeem van On Time waardoor de normale dienstverlening verhinderd wordt, zoals b v. stroomuitval, IT- en systeemdefecten, edm.


Deze opsomming is niet exhaustief maar exemplatief.


In geval van tijdelijke overmacht, wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort, en verbindt On Time er zich toe de opdracht naar best vermogen uit te voeren zodra de overmacht is opgehouden.


6.2.

Behoudens afwijkende overeenkomst, uitdrukkelijk aanvaard door On Time, zal On Time in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens laattijdige levering dan wel verlies of beschadiging, ingeval van verzending van speciën, effecten, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier, levende dieren, radioactieve stoffen en producten, edele metalen al dan niet gemerkt of gemunt, edelstenen, juwelen en parels, glas- en glaswerk, vloeistoffen en gassen, bederfelijke goederen, en meer algemeen goederen die bijzonder onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing, invreten en brandbaarheid.


On Time zal evenmin aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de uitwissing of andere beschadiging van magnetisch of digitaal opgeslagen gegevens , reproducties, elektronische of fotografische beelden, of opnames onder welke vorm ook.


6.3.

Behoudens in geval van grove fout of ernstige nalatigheid van On Time, waarvan het bewijs dient geleverd door de opdrachtgever, zal On Time geen aansprakelijkheid dragen:


 • in geval van rembourszendingen voor de eventuele onregelmatigheden, het gebrek aan provisie of het verlies van de door de bestemmeling overgedragen cheque(s), wissels, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbare documenten;
 • in geval speciën worden overgedragen aan On Time in het kader van de rembourszending, voor het eventuele verlies of een beschadiging van de speciën.


6.4.

On Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de goederen, dan wel vertraging in de aflevering in geval van inbreuk door de opdrachtgever op de verplichtingen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


7.1.

Voor zover een schadegeval in uitvoering van een opdracht onder dekking van een door On Time onderschreven polis valt, is de gehoudenheid van On Time beperkt tot datgene wat gedekt is door de onderschreven polis.


De opdrachtgever verbindt er zich toe om onverwijld en na eerste verzoek alle nodige gegevens en documenten over te maken aan On Time of diens verzekeraar.


7.2.

Voor zover een schadegeval in uitvoering van een opdracht niet valt onder dekking van een door On Time onderschreven polis, gelden de volgende bepalingen:


a)

De aansprakelijkheid van On Time in geval van verlies of beschadiging van de te verzenden goederen, is in elk geval beperkt tot de intrinsieke waarde van de te verzenden goederen, met een maximum bedrag van 1.250 € per schadegeval, wat ook de oorzaak is van het verlies of de beschadiging.


De intrinsieke waarde van een verzonden goed wordt bepaald in functie van de waarde ervan op het ogenblik van en de plaats waar het aan On Time werd toevertrouwd.


Met het oog op deze waardebepaling verbindt de opdrachtgever er zich toe om onverwijld en na eerste verzoek alle nodige gegevens en documenten over te maken aan On Time.


b)

In geval van aan On Time toerekenbare schade wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht in de hypothese voorzien in art.2.2, al.2, laatste zinsnede, is in elk geval haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 1.250 € per schadegeval.


c)

On Time zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor, of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade - met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, gemiste kansen, of vorderingen van derden.


d)

On Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade.8. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT


In geval van betwisting in verband met de overeenkomst, uitvoering of facturatie in de meest ruime zin, zijn alleen de Rechtbanken van de zetel van On Time bevoegd, waar de overeenkomst geacht wordt te zijn ontstaan en waar de betaling verbintenis dient te worden uitgevoerd.


Op alle verrichtingen die uitgevoerd worden in het kader van een aan On Time gegeven opdracht, is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk.9. NIETIGHEID


De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden of van een onderdeel ervan, brengt niet de nietigheid van de totale voorwaarden, respectievelijk van de ganse clausule met zich mee.


In dat geval zal de clausule of het onderdeel herleid worden tot wat geoorloofd is en zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke clausule.10. PRIVACY


On Time verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zij vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van On Time. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Het privacy-beleid van On Time kan online worden geraadpleegd: www.ontime.be/privacyverklaring.html.

Door gebruik te maken van deze website veklaart u zich akkoord met onze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden.