Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

De rechtsverhouding tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt en erkent uitsluitend met de dienstverlener te contracteren volgens deze algemene voorwaarden, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de dienstverlener. In geen geval zijn de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever of van andere partijen dan de dienstverlener van toepassing, tenzij indien uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 2 – De hoedanigheid van de dienstverlener en de corresponderende artikels uit deze algemene voorwaarden

De hierna opgesomde dienstverleners kunnen, maar zullen niet noodzakelijk, optreden in één of meerdere van de volgende hoedanigheden:

Dienstverlener Hoedanigheden
  Vervoerder Vervoerscommissionair Coördinator Lasthebber
ON TIME Solutions X      
ON TIME Sprint   X    
ON TIME Distribution X      
SPRINTR   X    
VISADESK X   X X
Kaaidiensten X   X X

 

De hoedanigheid van de dienstverlener wordt steeds bepaald door de individuele opdracht van de opdrachtgever, zoals deze door de dienstverlener werd aanvaard. De genoemde hoedanigheden kunnen cumulatief van toepassing zijn op een opdracht, maar zijn dat niet noodzakelijk.

De artikelen 1 tot en met 9 zijn van toepassing op elke dienstverlening. Naargelang de dienstverlener optreedt als vervoerder, vervoerscommissionair, coördinator en/of lasthebber, zijn aanvullend respectievelijk de artikelen 10-18, 19-23, 24-28 en/of 29-31 van toepassing. De artikelen van toepassing op de dienstverlener als vervoerder, vervoerscommissionair, coördinator en/of lasthebber kunnen dus cumulatief van toepassing zijn.

Wanneer de dienstverlener een vervoersopdracht aanvaardt en tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, heeft hij de keuze om zelf te bepalen om de vervoersopdracht zelf uit te voeren dan wel aan een onderaannemer uit te besteden, of als vervoerscommissionair een derde als vervoerder aan te duiden.

 

Artikel 3 – Prijzen, offertes en facturatie

De prijs wordt bepaald aan de hand van de prijslijsten van de dienstverlener en zijn offertes.

De offertes van de dienstverlener zijn vrijblijvend. Elke offerte is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De dienstverlener is slechts gebonden aan de offerte indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen na datum van de offerte bevestigd is.

De prijzen op de offertes zijn telkens exclusief bijkomende taksen en belastingen.

Behoudens individuele afwijking zijn de facturen contant betaalbaar.

Bij niet stipte betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met verwijlintresten vanaf de factuurdatum aan 12% op jaarbasis en dit tot op de dag van betaling en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro ter dekking van bijkomende administratieve kosten veroorzaakt door de laattijdige betaling.

Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en – na ingebrekestelling in betaling van de factuur – op het schadebeding en vervolgens op de oudste van de facturen.

 

Artikel 4 – Betwistingen en klachten over de facturatie

Klachten met betrekking tot de facturatie dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Een volledige of gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de factuur. Elke klacht geformuleerd buiten de termijn van acht dagen wordt niet in aanmerking genomen.

 

Artikel 5 – Advies

De dienstverlener verschaft geen bindend advies aan kandidaat-opdrachtgevers. In elk gebeurlijk advies tracht de dienstverlener echter, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zich te houden aan de actuele regelgeving en administratieve vereisten. De dienstverlener spant zich naar redelijkheid in om zijn gebeurlijke adviezen in lijn te brengen met wijzigingen van de wettelijke, reglementaire of administratieve voorschriften.

 

Artikel 6 – Overmacht

De dienstverlener heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een niet voorziene van buiten komende oorzaak de (verdere) uitvoering van de opdracht verhindert of onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de dienstverlener onafhankelijke omstandigheid waardoor (verdere) uitvoering van de opdracht door de dienstverlener redelijkerwijs niet mogelijk is.

De verplichtingen van de dienstverlener worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht (verdere) uitvoering van de opdracht niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken, kunnen zowel de opdrachtgever als de dienstverlener de overeenkomst met de opdracht ontbinden zonder een verplichting tot schadevergoeding.

Indien de dienstverlener bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Deze verplichting geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 7 – Nietigheid

De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden of van een onderdeel ervan brengt niet de nietigheid van deze gehele algemene voorwaarden, respectievelijk van de ganse clausule met zich mee. In dat geval zal de clausule of het onderdeel herleid worden tot wat geoorloofd is en zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke clausule.

 

Artikel 8 – Privacy

De dienstverlener verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zij vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van de dienstverlener.

De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Het privacy-beleid van de dienstverlener kan telkens via haar website worden geraadpleegd.

 

Artikel 9 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat in de meest ruime zin voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering ervan. Op de overeenkomst met de dienstverlener is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS DE DIENSTVERLENER OPTREEDT ALS VERVOERDER

 

Artikel 10 – Uitvoering van de opdracht door de vervoerder

De artikelen 10 tot en met 18 zijn van toepassing wanneer de dienstverlener (hierna genoemd: “vervoerder”) een vervoersopdracht aanvaardt. Deze artikelen zijn mutatis mutandis van toepassing indien de vervoerder een onderaannemer aanduidt voor de uitvoering van de opdracht.

De vervoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de opdrachtgever uitvoeren, waarbij hij uitsluitend een middelenverbintenis opneemt en geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Tenzij expliciet als een bindende termijn omschreven, is de leveringstermijn slechts indicatief.

De vervoerder zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn eerbiedigen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de levering, tenzij deze vertraging te wijten is aan een grove fout van de vervoerder of diens aangestelde.

Bij annulering door de opdrachtgever van een verleende opdracht is deze gehouden tot vergoeding van de tot dat ogenblik gemaakte kosten, naast een schadevergoeding waarvan het minimum rekening houdend met de potentiële schade forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de contractprijs exclusief BTW.

 

Artikel 11 – De opdracht van de vervoerder

De vervoerder verzorgt de ophaling, het vervoer en de verzending van de door de opdrachtgever te verzenden documenten en goederen. De vervoerder treedt zowel nationaal als internationaal op.

 

Artikel 12 – Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever garandeert dat:

–        hij/zij als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is, of als rechtspersoon geldig is opgericht;

–        de opgave van de ter verzending aangeboden goederen volledig en correct is, ten einde de logistieke voorbereiding van de lading vlot te laten verlopen;

–        er geen goederen ter verzending worden aangeboden, waarvan het bezit of het vervoer onwettig is dan wel afhankelijk is van een specifieke vergunning, behoudens in geval van uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de vervoerder;

–        de goederen die dienen verzonden te worden, volledig en adequaat zijn verpakt zodat deze vlot kunnen geladen worden, veilig worden vervoerd, en afdoende beschermd zijn tegen externe omstandigheden, zoals waterschade, temperatuurinvloeden en -schommelingen en dergelijke meer;

–        alle informatie tijdig wordt verleend om de opdracht nuttig te kunnen uitvoeren, en dat de opgave van het ophaaladres en het afleveradres volledig en correct is;

–        de etikettering volledig en correct is, en de verzendnota en andere vervoersdocumenten volledig zijn ingevuld;

–        de opgave van de ter verzending aangeboden goederen volledig overeenstemt met de inhoud van de lading.

Indien blijkt dat enig onderdeel van de door de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is en/ of ontbreekt, zal hij de vervoerder vergoeden voor alle bijkomende kosten alsmede de vervoerder vrijwaren voor alle aanspraken die door haar derden zouden worden gesteld.

 

Artikel 13 – Bijzondere aanpassing van de prijzen

In geval van externe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de vervoerder, zoals (gevolgen van) nieuwe wettelijke of reglementaire voorschriften, zal de vervoerder de aangegeven prijzen zoals aangegeven in de offerte mogen verhogen met de ontstane kostprijsverhoging.

 

Artikel 14 – Klachten over de levering

Klachten met betrekking tot de levering dienen te gebeuren binnen de acht dagen na afgifte van de goederen op het adres van aflevering of – bij niet-levering – na de datum waarop de levering was voorzien. Elke klacht geformuleerd buiten de termijn van acht dagen wordt niet in aanmerking genomen.

Wanneer de zending door de bestemmeling is aanvaard zonder enig voorbehoud, worden de verzonden goederen geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Er kunnen dan geen klachten meer aanvaard worden voor beschadiging die kon worden vastgesteld bij de afgifte.

 

Artikel 15 – Controle van de zending

De vervoerder heeft het recht om de aard van iedere zending te controleren. Deze controle kan in geen geval de aansprakelijkheid van de vervoerder veroorzaken. De vervoerder behoudt zich in ieder geval het recht voor om de gewichtsopgave te controleren en bij vastgestelde afwijking de opdrachtgever hiervoor bijkomend te factureren.

 

Artikel 16 – Retentierecht

De vervoerder heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die hem zijn toevertrouwd als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten, douanerechten, opslagkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht tot verzending van goederen en/ of documenten. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle wegvervoer van documenten en/ of goederen, zowel nationaal als internationaal, is uitdrukkelijk onderworpen aan het CMR-verdrag van 19 mei 1956. In geval van luchttransport is het vervoer onderworpen aan het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929.

De vervoerder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering. Bovendien kan de vervoerder niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de goederen, niet-levering of foute levering, die te wijten is aan:

–        de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de opdrachtgever, de bestemmeling of enige derde die beweert recht te hebben op de zending, ambtenaren van de douane of van enige andere administratie, en, indien zij uitdrukkelijk werden aangesteld door de opdrachtgever, van enige vervoerder, gemachtigde of plaatsvervangende vennootschap gebruikt voor de verzending, of van enige andere eenheid of derde, natuurlijke of rechtspersoon aan wie de vervoerder de zending heeft toevertrouwd voor het vervoer naar bestemmingen die gewoonlijk niet door de vervoerder worden aangegaan;

–        de aard van de verzonden documenten, goederen of enig gebrek, eigenaardigheid of fouten eigen eraan. Met de aard wordt in het algemeen bedoeld goederen die bijzonder onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing, invreten en brandbaarheid, zoals speciën, effecten, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier, levende dieren, radioactieve stoffen en producten, edele metalen al dan niet gemerkt of gemunt, edelstenen, juwelen en parels, glas- en glaswerk, vloeistoffen en gassen, bederfelijke goederen.

–        de uitwissing of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan reproducties, elektronische of fotografische beelden opnamen onder welke vorm ook;

–        overmacht, toeval of welke oorzaak ook die buiten de controle van de vervoerder ligt.

Behoudens in geval van grove fout van de vervoerder, waarvan het bewijs dient geleverd door de opdrachtgever, zal de vervoerder geen aansprakelijkheid dragen:

–        in geval van rembourszendingen voor de eventuele onregelmatigheden, het gebrek aan provisie of het verlies van de door de bestemmeling overgedragen cheque(s), wissels, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbare documenten;

–        in geval speciën worden overgedragen aan de vervoerder in het kader van de rembourszending, voor het eventuele verlies of een beschadiging van de speciën.

De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de goederen, dan wel vertraging in de aflevering in geval van inbreuk door de opdrachtgever op de verplichtingen zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 18 – Beperking van de aansprakelijkheid

De vervoerder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor, of gehouden zijn tot vergoeding van, immateriële, indirecte of gevolgschade op welke wijze deze ook zou zijn ontstaan of zich zou voordoen, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, gemiste kansen, of vorderingen van derden. De vervoerder kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade.

Op schriftelijke vraag van de opdrachtgever en slechts na betaling van de hieraan verbonden kosten kan de vervoerder voor rekening van de opdrachtgever een verzekering afsluiten tot een bedrag niet hoger dan 2.500 euro. Deze verzekering is onderworpen aan de voorwaarden vervat in de verzekeringspolis van de vennootschap waarbij de verzekering werd afgesloten. De opdrachtgever verbindt er zich toe om onverwijld en na eerste verzoek alle nodige gegevens en documenten over te maken aan de vervoerder of diens verzekeraar.

Voor zover een schadegeval in uitvoering van een opdracht onder dekking van een door de vervoerder onderschreven polis valt, is de gehoudenheid van de vervoerder beperkt tot datgene wat gedekt is door de onderschreven polis. Indien een schadegeval in uitvoering van een opdracht niet onder de dekking van een door de vervoerder onderschreven polis valt, is de aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de te verzenden goederen beperkt tot de intrinsieke waarde van de te verzenden goederen met een maximum van 1.250 euro per schadegeval, wat ook de oorzaak is en is de aansprakelijkheid in geval van schade wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht telkens beperkt tot een maximum van 1.250 euro per schadegeval.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  ALS DE DIENSTVERLENER OPTREEDT ALS VERVOERSCOMMISSIONAIR

 

Artikel 19 – Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

De artikelen 19 tot en met 23 zijn van toepassing wanneer de dienstverlener (hierna genoemd: de “vervoerscommissionair”) een onderaannemer inschakelt voor de uitvoering van de vervoersopdracht, waarbij de dienstverlener de vervoersopdracht in eigen naam, maar voor rekening van de onderaannemer aanneemt. Deze onderaannemer wordt enkel in de artikelen 19 tot en met 23 “vervoerder” genoemd.

De vervoerder haalt de goederen bij de verzender op en levert deze af bij de bestemmeling of afleverplaats volgens de modaliteiten door de vervoerscommissionair overeengekomen met de opdrachtgever. De vervoerscommissionair duidt een vervoerder aan voor de levering van de goederen volgens de modaliteiten overeengekomen met de opdrachtgever. De vervoerscommissionair garandeert echter niet dat een vervoerder (tijdig) zal worden gevonden voor de uitvoering van de vervoersopdracht. In voorkomend geval van weigering van de opdracht omwille van onbeschikbaarheid van een vervoerder zal de vervoerscommissionair de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk inlichten.

De vervoerscommissionair heeft het recht om de levering van haar diensten en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor eerdere vervoersopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 20 – Voor transport verboden goederen

Het is de opdrachtgever verboden om een vervoersopdracht aan te bieden voor de hiernavolgende gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is.

Zijn onder andere verboden om te worden vervoerd (niet limitatief):

–        Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;

–        Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, de omloop, de verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;

–        Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen of die andere zendingen, de uitrusting van de vervoerder of goederen van derden (inclusief pakjes) kunnen vuil maken of beschadigen;

–        Chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke substanties, koolzuurgas in vaste vorm (koolzuursneeuw) of andere gevaarlijke substanties, die een gevaar kunnen vormen.

–        Bederfelijke biologische stoffen en/of besmettelijke stoffen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;

–        Voorwerpen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;

–        Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken

–        Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, brandstoffen en organische peroxides.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gevolgen en alle schade die de vervoerscommissionair, de vervoerder en derden ondervinden omwille van de niet-naleving van de toepasselijke bepalingen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijke reglementering, zelfs al heeft de opdrachtgever de vervoerscommissionair en/of de vervoerder op de hoogte gebracht van de aard van de goederen.

De vervoerscommissionair sluit elke aansprakelijkheid gelieerd aan de aard van de goederen uit. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk met deze uitsluiting van aansprakelijkheid vertrouwd te zijn en deze te aanvaarden.

 

Artikel 21 – Inspectie van de goederen

De opdrachtgever stemt ermee in dat elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.

 

Artikel 22 – Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

In aanvulling op artikel 12 van deze algemene voorwaarden, dat tevens op de opdracht van vervoerscommissionair van toepassing is, garandeert de opdrachtgever dat:

–        de goederen aangeboden zullen worden aan de vervoerder op de plaats en het tijdstip aangegeven in de vervoersopdracht;

–        de goederen in ontvangst genomen zullen worden door de bestemmeling op de plaats en het tijdstip aangegeven in de vervoersopdracht;

–        hij/zij de diensten van de vervoerscommissionair niet zal aanwenden voor personenvervoer. Dit betekent ook dat de chauffeur de opdrachtgever of de verzender niet samen met de goederen mag vervoeren;

–        de betaling zal verricht worden zoals aangegeven door de vervoerscommissionair.

De opdrachtgever zal de vervoerscommissionair, de vervoerder en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de opdrachtgever niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door of via de aan de vervoerder toevertrouwde goederen, zowel ten gevolge van de aard van de goederen, of van hun verpakking, zulks zowel voor schade aan de goederen zelf, als aan andere goederen, omgeving en personen.

 

Artikel 23 – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid van de vervoerscommissionair

Aangaande de uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid zijn de artikelen 17 en 18 van overeenkomstige toepassing op de vervoerscommissionair.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS DE DIENSTVERLENER OPTREEDT ALS COÖRDINATOR

 

 

Artikel 24 – De omschrijving van de opdracht

In die gevallen waar de dienstverlener een opdracht aanvaardt, die strekt tot vervoer aangevuld met bepaalde materiële, administratieve en/of planmatige handelingen,  treedt de dienstverlener op als coördinator (hierna: de “coördinator”).

Indien de opdracht van de coördinator betrekking heeft op een visumaanvraag of een legalisatie van handelsdocumenten, dan treedt de coördinator op bij het realiseren van één of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie, die de gevraagde documenten afgeeft of verzorgt. Als uitgevende instantie wordt beschouwd elke instantie, zoals een ambassade of een consulaat, die de door de opdrachtgever gevraagde documenten uitgeeft, verstrekt, certificeert, apostilleert of legaliseert. De coördinator treedt in dat geval in de regel echter niet op als lasthebber.

In die gevallen waar de dienstverlener tevens rechtshandelingen op zich neemt, zijn de artikelen 29 tot en met 31 aanvullend van toepassing.

 

Artikel 25 – De uitvoering van de opdracht door de coördinator

De coördinator voert de opdracht steeds naar beste inzicht en vermogen en conform het verzoek van de opdrachtgever uit, waarbij hij uitsluitend een middelenverbintenis aangaat en geen resultaatsverbintenis.

De uitvoering van de opdracht gebeurt op basis van de informatie door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waarvan de coördinator, of in voorkomend geval de uitgevende instantie, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan de coördinator worden bezorgd. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de coördinator zijn bezorgd, dan heeft de coördinator het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer hij alle benodigde gegevens ontvangen heeft. De coördinator mag de kosten die door derden tot op dat moment aan de coördinator in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de coördinator aan de opdrachtgever in rekening brengen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de documenten die hij aan de coördinator verstrekt. De coördinator is niet verplicht om de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren.

De coördinator zal niet meer uitvoeren of realiseren dan hetgeen bepaald in de opdracht van de opdrachtgever. De coördinator draagt geen verantwoordelijkheid voor bijkomende opdrachten, die niet uitdrukkelijk door de opdrachtgever zijn gevraagd en door de coördinator aanvaard.

In geval van een opdracht van de coördinator inzake een visumaanvraag, is de afgifte van het visum uitsluitend afhankelijk van de uitgevende instantie. De immigratieambtenaar neemt de uiteindelijke beslissing om de toegang tot het land of het gebied toe te laten, zelfs als aan alle vereisten is voldaan. De coördinator garandeert niet dat de uitgevende instantie tijdig en binnen het vastgestelde tijdsbestek een visum zal afgeven.

 

Artikel 26 – Bezoldiging van de opdracht

In geval van urgentie mag de lasthebber een aanvullend spoedtarief aanrekenen.

Naast de vergoeding voor zijn prestaties is de opdrachtgever aan de lasthebber verplicht om alle bijkomend gemaakte kosten, zoals de door de uitgevende instantie in rekening gebrachte kosten, te vergoeden, alsmede alle overige kosten die voor goede uitvoering van de opdracht nodig zijn, waaronder doch niet beperkt tot porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten.

Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek mag de opdrachtgever aan de lasthebber een begroting vragen van de te verwachten kosten. Deze begrotingen zijn steeds exclusief BTW en niet bindend, tenzij anders overeengekomen.

De lasthebber heeft het recht om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever door te rekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal de lasthebber informatie verstrekken over de prijsstijging in kwestie.

 

Artikel 27 – Termijn van uitvoering

De opdrachtgever en de lasthebber kunnen bepalen dat de opdracht voltooid zal worden binnen een bepaalde termijn. Deze termijn is louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 28 – Aansprakelijkheid van de coördinator

De coördinator is niet aansprakelijk voor de door de uitgevende instantie of enige andere derde op aanvraag van de opdrachtgever verrichte prestaties of afgegeven of verstrekte documenten.

De coördinator is evenmin aansprakelijk voor de juistheid of de geldigheid van de verstrekte of afgegeven documenten op aanvraag van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de van de betreffende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren, waarbij de opdrachtgever, indien nodig, met de coördinator contact zal opnemen.

De coördinator is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een foutief advies waarvan sprake in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. De coördinator is niet aansprakelijk voor de schade die de coördinator of een derde aan de opdrachtgever heeft toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet-)uitvoering van de opdracht alsmede bij overige door de coördinator verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van een grove fout van de coördinator.

De coördinator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door

a.      de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;

b.      de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de door de uitgevende instantie verstrekte documenten;

c.      de door a) en b) ontstane vertraging;

d.      verlies of beschadiging van documenten door de uitgevende instantie;

e.      verlies of beschadiging tijdens verzending of vervoer;

De opdrachtgever vrijwaart de coördinator voor alle kosten en aanspraken van de door de coördinator voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden en van de betreffende uitgevende instantie.

Indien de coördinator aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade geleden in het kader van de opdracht, dan wordt deze schade beperkt tot het bedrag gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de coördinator.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de coördinator beperkt tot de door de coördinator in rekening gebrachte vergoeding voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De coördinator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie, missen van een reis en het mislopen van een overeenkomst of andere gevolgschade van de opdrachtgever en/of derden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS DE DIENSTVERLENER OPTREEDT ALS LASTHEBBER

 

Artikel 29 – De omschrijving van de opdracht

De artikelen 29 tot en met 31 zijn van toepassing wanneer de dienstverlener optreedt als lasthebber, beperkt tot die gevallen waarin de dienstverlener werkelijk de opdracht aanneemt om in naam en voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen te sluiten (hierna: de “lasthebber”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, treedt Visadesk op als coördinator zoals in de artikelen 24 tot en met 28 bepaald.

De opdrachtgever omschrijft op een schriftelijke gedetailleerde wijze de opdracht, die hij verleent aan de lasthebber. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de lasthebber de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

 

Artikel 30 – De uitvoering van de opdracht door de lasthebber

De lasthebber verzorgt naar best vermogen de uitvoering van de aanvaarde opdracht. Artikel 25 is per analogie op hem van toepassing.

 

Artikel 31 – Aansprakelijkheid van de lasthebber

Aangaande de aansprakelijkheid van de lasthebber is per analogie artikel 28 overeenkomstig van toepassing op de lasthebber.